(platné od 1.1. 2015)

1. Kupní smlouva:
Vyplněním a podepsáním formuláře „OBJEDNÁVKA A KALKULACE DÍLA”, vzniká kupní smlouva na výrobu tiskoviny nebo jiného požadavku specifikovaného v objednávce. Vzájemný vztah a právní poměr mezi výrobcem (Petr Lotecki – MANAGER®, Rychvaldská 1283, 735 53 Dolní Lutyně, IČ:42082684, DIČ:CZ5905020253) a zadavatelem – fyzickou či právnickou osobou je určen Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a Zákonem č. 90/2012 Sb. Obchodní zákoník). Obchodní podmínky, odpovídají obsahu těchto zákonů a jsou součástí kupní smlouvy.

2. Správnost údajů:
2.1.1 Zadavatel tiskoviny nebo jiného požadavku ručí za správnost údajů, které odsouhlasil na korektuře (písemně podpisem, emailem, telefonicky, ústně ).
Při souhlasu korektury jinak než písemně, (telefonicky, ústně bez podpisu), není možno správnost údajů reklamovat!
2.1.2 Ručí za to, že použitím těchto údajů nebudou poškozena práva třetích osob a výslovně se zavazuje uhradit výrobci veškeré škody a náklady, které by mu mohly vzniknout na základě uplatnění oprávněných nároků třetích osob (např. nedovolené použití ochranných známek, autorských práv a fotografií).

3. Barevná shoda u tiskovin:
3.1.1 Při požadavku na barevnou shodu u tiskovin je vždy třeba odsouhlasit barevný nátisk písemně podpisem, buď osobně nebo zaslaný poštou.
3.1.2 Při odsouhlasení korektury jinak než nátiskem, (telefonicky, či e-mailem) negarantujeme barevnou shodu s výsledným tiskem.
3.1.3 U tiskovin tištěných z dat dodaných zákazníkem se za schválenou korekturu považují data jím dodaná k tisku. V případě barevného nesouladu tiskoviny z dodaných dat, bez nátisku, nemá zákazník nárok na kladné vyřízení reklamace.

4. Výrobní tolerance počtu kusů:
4.1.1 U jednoduchých prací například typu: tisk, ořez je možno dodržet přesně sjednaný počet kusů.
4.1.2 Při složitějších pracovních postupech, kdy dochází k většímu počtu na sebe navazujících výrobních operací typu: tisk, snášení stran, šití, lepení, povrchová úprava lakováním, laminováním, parciálním lakem, rylování, perforování, tvarový výsek, průsek, děrování, horká ražba, lepení, svařování PE materiálu a pod., je na každou operaci učinit potřebný přídavek počtu nebo objemu materiálu. Proto není možné předat klientovi přesné konečné množství, ale v toleranci až +- 5% objednaného množství kusů.
4.1.3 Je však možné již dopředu při objednávce žádat, aby požadované množství bylo maximální a směřovat výrobu tak, že konečný náklad bude spíše nižší než požadované množství nebo naopak.

5. Reklamace:
5.1.1 Oprávněně reklamovat lze pouze materiály, které by měly obsahový a barevný nesouhlas s vytištěnou, písemně potvrzenou korekturou.
5.1.2 Oprávněné reklamace budou vyřízeny neprodleně a to buď slevou z dohodnuté ceny nebo bezplatnou výrobou požadavku, zcela obsahově odpovídajícího korektuře.

6. Odmítnutí zakázky:
6.1.1 Výrobce si vyhrazuje právo odmítnout objednávku bez odůvodnění.

7. Autorská práva:
7.1.1 Veškerá grafická řešení, fotografické práce, které vznikly ve grafickém studiu Petr Lotecki – MANAGER ® nebo si je klient za úplatu objednal, jsou duševním vlastnictvím firmy a podléhají zákonu č. 121/2000 Sb., O právu autorském.